????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2013 10 4  | 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Sraigtasparniø nusileidimo aikðtelëje prie Baltojo tilto ávyko projekto „X Faktorius“ naujo sezono pristatymas, kurio metu taip pat atskleistas ðio ðou vedëjas.

Komentuokite