??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2013 05 27  | 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Vilniuje, Katedros aikðtëje, minint Pasaulinæ ðirdies dienà, buvo surengtas þinomø atikëjø koncertas. Nuotraukoje (ið kairës) – Eglë, Ieva ir Vytautas Juozapaièiai.

Komentuokite